SaraNextGen.Com

Phylum-Chordata is divided into sub-phyla namely

a)

Vertebrata, Protochordata and Urochordata

b)

Urochordata, Gnathochordata and Vertebrata

c)

Urochordata, Tunicata and Vertebrata

d)

Tunicata, Cephalochordata and VertebrataQuestion ID - 385 | SaraNextGen Top Answer

Phylum-Chordata is divided into sub-phyla namely

a)

Vertebrata, Protochordata and Urochordata

b)

Urochordata, Gnathochordata and Vertebrata

c)

Urochordata, Tunicata and Vertebrata

d)

Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata

1 Answer
127 votes
Answer Key / Explanation : (d) -

(d)

Phylum-Chordata is divided into three sub-phyla-Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Urochordata is also called as Tunicata. Urochordata and Cephalochordata are also called as Protochordata

127 votes


127